VII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - záznam

27. 08. 2014 Zastupiteľstvo TSK

V poradí už VII. zasadnutie zastupiteľstva TSK malo na programe celkovo 5 bodov. Tie sa týkali hospodárenia s prebytočným majetkom TSK, výšky príspevku na náklady spojené so stravovaním sa v školských jedálňach a opravy ciest II. a III. triedy v našom kraji.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved. odd. práv., SMaVO

3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.
Predkladá: Ing. Hilčíková – pover. riad. Odboru školstva a kult.

4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014.
Predkladá: JUDr. Pleva – vedúci odboru dopravy

5. Záver.

Diskusia k článku