Mesto zverejnilo zoznam neplatičov

06. 02. 2012 V Trenčíne...
Mesto zverejnilo zoznam neplatičov

Trenčianska samospráva využila zákonnú možnosť a zverejnila na svojej webovej stránke aktuálny zoznam daňových dlžníkov ku koncu minulého roka. Aj takýmto spôsobom chce dlžníkov dôrazne upozorniť a vyzvať, aby si svoje záväzky voči mestu vyrovnali.
 
V zozname sú uvedené právnické osoby, ktoré sú voči mestu Trenčín dlžní na daniach sumu vo výške nad 1 600 eur, či už ide o nedoplatok za daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a daň za užívanie verejného priestranstva. Veľká časť dlžníkov zo zverejneného zoznamu bola, resp. je riešená exekútormi. V týchto dňoch je už rozpracovaný aj zoznam fyzických osôb – neplatičov.  
Každý subjekt, resp.každá právnická, ale aj fyzická osoba má na svojom platobnom výmere uvedený dátum, do ktorého je povinná splniť si svoju daňovú povinnosť voči mestu. Ak tak neurobí, samospráva využíva postupne všetky možnosti, aby vyzvala dlžníkov k úhrade príslušnej dane, či poplatku. Po lehote  splatnosti  Mesto  písomne alebo telefonicky vyzve daňovníka na  zaplatenie  nedoplatku, na väčšie pohľadávky určuje záložné práva, no a vyvrcholiť to môže až postúpením pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.  Konkurzy a vymáhanie súdnymi exekútormi  trvajú  väčšinou  viac  rokov, počas ktorých nemôže Mesto ako správca  dane  konať vo veci a ani odpísať pohľadávku.    
Mesto Trenčín  eviduje k 31. decembru 2010 celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností  vo výške  481 381,07 eur , z toho 421 702,61 eur  vymáhajú exekútori. Ku koncu roka 2010 samospráva eviduje dlh 976 956,07 eur za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Stav k 31.decembru minulého roka bude známy po preverení aktuálnych dlhov fyzických osôb. V každom prípade zoznam daňových dlžníkov bude samospráva aktualizovať každý rok.
 

Diskusia k článku