Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 23 mil. €

16. 05. 2018 Trenčiansky kraj
Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 23 mil. €

Pracovnej časti májovej schôdze predchádzalo slávnostné udeľovanie verejného uznania TSK v podobe Ceny TSK za rok 2017. Tú sa Z TSK na základe odporúčaní Komisie pre udeľovanie Ceny TSK rozhodlo spomedzi 34 navrhovaných laureátov udeliť 3 jednotlivcom a jednému kolektívu, a to Márii Jane Jablonskej za výnimočné a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne, Michalovi Dobiašovi za mimoriadny prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza, Rudolfovi Dobiášovi za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby a kolektívu Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici za výnimočné zásluhy v oblasti darcovstva krvi v považskobystrickom regióne.

Po slávnostnej časti rokovania poslanci pristúpili k pracovnému programu schôdze, počas ktorého vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na V. a VI. zasadnutí Z TSK a zároveň schválili Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na druhý polrok 2018. Poslanecké plénum prerokovalo a zároveň schválilo 8 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Krajské zastupiteľstvo venovalo pozornosť aj preukázanej strate z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017. SAD Trenčín, a. s., preukázala za min. rok stratu vo výške bezmála 13,3 mil. € a SAD Prievidza, a. s., vo výške takmer 7,8 mil. €. Neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za III. a IV. štvrťrok 2017 predstavuje sumu 1,6 mil. € pre SAD Trenčín a 1,08 mil. € pre SAD Prievidza. Výšku preukázanej straty za rok 2017 ovplyvnilo zvýšenie cien za pohonné hmoty, obnova vozového parku, úbytok tržieb z cestovného, ako aj náklady na mzdy vodičov z titulu plnenia kolektívnej zmluvy. Na základe uvedeného krajskí poslanci úhradu neuhradenej náhrady pre oboch dopravcov schválili.

V roku 2017 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj  s prebytkom bežného rozpočtu bezmála 23,7 mil. €, hlavný podiel na tejto skutočnosti malo zvýšené plnenie daňových príjmov kraja. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme takmer 23,9 mil. eur  a zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov bol prebytok v objeme 23,7 mil. eur.  Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov bol v rámci záverečnej bilancie dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2017 v podobe prebytku v celkovom objeme takmer 23,04 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok, a zároveň schválili jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 2,68 mil. € a peňažného fondu v objeme 20,36 mil. €. Vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za uplynulý rok tak môže TSK nielen pokračovať v realizácii už započatých investičných akcií z roku 2017, ale prostredníctvom zmeny rozpočtu, ku ktorej poslanci pristúpili, môže župa do svojich jednotlivých kompetenčných oblastí smerovať vyšší objem finančných prostriedkov na nové investičné akcie:

O 7,3 mil. € viac pre oblasť dopravy

 • za 1,27 mil. € kraj dokončí investície z minulého roka, a to rekonštrukcie mostov, oporného múru v Starej Myjave a vypracuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie kruhovej križovatky v Púchove
 • náklady na nové investičné akcie v oblasti dopravy presiahnu 873 tis. €, ktoré sa využijú na rekonštrukciu mosta v Hornej Marikovej a v obci Plevník – Drieňové, na odstránenie poruchy v obci Rudník a tiež na rekonštrukciu budov v správe Správy ciest TSK
 • v oblasti implementácie projektov kraj pridáva 5,1 mil. €, a to na prípravu výstavby ďalších úsekov cyklotrasy, na spracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu na hornej Nitre a na prípravné práce na rekonštrukciu cesty Brezová pod Bradlom – hranica SR/ČR

Kraj ozdraví nemocnice za ďalších 5,35 mil. €

 • zvýšený kapitálový transfer na nové investičné akcie pre nemocnice v zriaďovateľskej  pôsobnosti župy je vo výške 3,26 mil. eur určený na zlepšenie technického stavu nemocníc a ich vybavenie špecializovanými prístrojmi. V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vzhľadom na nedostatok lôžok župa investuje do vybudovania nového odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny a obstará systém na prepojenie a distribúciu obrazových dokumentácií pacienta. NsP Myjava kraj vybaví špeciálnou prístrojovou technikou, ako napr. EKG prístrojom, defibrilátorom či operačným laparoskopom. V NsP Považská Bystrica kraj zrekonštruuje pôrodnú sálu, nemocničnú kuchyňu, internú JIS a práčovňu, zabezpečí parkovací systém a obstará špeciálnu prístrojovú techniku a gastrotechnológie.
 • za takmer ako 2,1 mil. eur kraj dokončí už rozbehnuté investičné akcie na úseku zdravotníctva, ktorými sú rekonštrukcia monobloku v NsP Prievidza, implementácia nemocničného informačného systému vo všetkých troch nemocniciach, ako aj rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v NsP PB

Za takmer 1,2 mil. € si v oblasti kultúry prilepší Považská knižnica aj Trenčianske múzeum

 • objem finančných prostriedkov určených na nové investičné akcie na poli kultúry sa zvýšil o bezmála 920 tis. €, ktoré poputujú na rekonštrukciu Považskej knižnice v Považskej Bystrici a na kúpu regálového systému pre Depozit Trenčianskeho múzea v Novom Meste nad Váhom.
 • pôvodne schválený objem prostriedkov určených na implementáciu investičných projektov v oblasti kultúry navýšila župa o 281 tis. €, tieto budú využité na nákup vhodného objektu centra kultúrno-kreatívneho priemyslu, na rozšírené zariadenie staveniska pre prístup k rekonštruovanému južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a na spolufinancovanie obnovy Hodinovej veže na hrade.

Investície do obnovy škôl kraj zvyšuje o 2,5 mil. €

 • za 727 tis. € sa dokončia rozbehnuté akcie v župných stredných školách; a to výstavba telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne, rekonštrukcia elektroinštalácie na SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, ako aj rekonštrukcia školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne
 • náklady na nové investičné akcie presahujú 1,3 mil. €, za ktoré sa vybuduje nové viacúčelové ihrisko pre gymnáziá v Púchove a Bánovciach nad Bebravou, zrealizuje sa sanácia suterénu novomestského gymnázia a podlahy telocvične SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, zrekonštruuje sa strecha na dubnickom Gymnáziu a sociálne zariadenia na SOŠ Partizánske.
 • približne 460 tis. € poputuje na financovanie rekonštrukcie SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne a na vypracovanie projektových dokumentácií na objekty školského internátu a SUŠ v rámci projektu zameraného na komplexné riešenie stredoškolského kampusu, na projekt Hornonitrianske centrum vzdelávania a na prípravu projektu Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie

Do sociálneho zabezpečenia kraj investuje o 720 tis. € viac

 • s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb kraj zvyšuje dotáciu na realizáciu nových investičných akcií o takmer 339 tis. €, určených v prevažnej väčšine na vybudovanie výťahov a zrealizovanie s tým súvisiacich stavebných úprav v CSS – SLOVEN, CSS – NÁDEJ s prístavbou spojovacej chodby, v CSS – CHMELINEC, ktoré podstúpi aj energetickú úsporu budovy a úpravu lodžií a v CSS – LIPA, kde okrem prístavby výťahu a vrátnice kraj vybuduje aj novú príjazdovú cestu. Pre CSS – DEMY kraj zrekonštruuje stravovaciu prevádzku vrátane dodania gastrotechnológií.
 • na dokončenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2017 je vyčlenený v zmene rozpočtu objem prostriedkov približne  550 tis. €.
 • v rámci spolufinancovania kraj zvyšuje objem finančných prostriedkov na úpravu projektov dokumentácie komunitných bývaní v rámci procesu deinštitucionalizácie zariadenia DSS – Adamovské Kochanovce o 50 tis. € a o 220 tis. € znižuje rozpočtované kapitálové výdavky na projekt zníženie energetickej náročnosti v CSS – Nová Bošáca, nakoľko v zmysle vyhlásenej výzvy  objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť, nie sú pre realizáciu projektu  s podporou dotácie z Environmentálneho fondu oprávnené

Rokovanie krajského parlamentu pokračovalo schválením dodatku k zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb v Púchove, ktorým sa škole umožňuje zabezpečovať športovú prípravu žiakov v športovej triede so zameraním na volejbal, plávanie, tenis a bedminton. Po májovom rokovaní bude spolu 644 tis. € TSK žiadať v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocviční alebo ich častí na šiestich stredných školách; a to na Gymnáziu v Púchove, SPŠ  v Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom a SOŠ v Dubnici nad Váhom, Starej Turej a Prievidzi. Na kúpu vozidla s elektrickým pohonom predloží kraj žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € v rámci Envirofondu, pričom vozidlo by malo pre svoje potreby využívať Športové gymnázium v Trenčíne. V závere stretnutia poslanci prerokovali aj plán zasadnutí na druhý polrok 2018.

Galéria k článku

Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 23 mil. €
Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 23 mil. €

Diskusia k článku