Podpora vidieka na území TSK dostala zelenú

04. 09. 2014 Trenčiansky kraj
Podpora vidieka na území TSK dostala zelenú

Obojstranne výhodná spolupráca verejného a súkromného sektora, kvalitne pripravené stratégie rozvoja vidieckych území a vznik ďalších miestnych akčných skupín. To sú ciele nedávno prijatého Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

V týchto dňoch už TSK zverejnil prvú výzvu na predloženie žiadosti, ktorú nájdete aj na linke:http://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/aktualne-vyzvy/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-z-rozpoctu-tsk-na-aktivaciu-uzemia-pre-pripravu-strategie-clld.html?page_id=158646

VZN upravuje podmienky poskytovania dotácie, teda nenávratného finančného príspevku z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným partnerstvám majúcim sídlo na území TSK. Predmetom dotácií je podporovať rozvoj vidieka prostredníctvom aktivácie územia v zmysle prístupov LEADER (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka) a CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou).

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia.

TSK v programovom období 2007 – 2013 podporil verejno-súkromné partnerstvá (VSP) fungujúce na princípe LEADER celkovou sumou 132 tis. Eur. Cez Program rozvoja vidieka – prístup LEADER boli štyri verejno-súkromné partnerstvá úspešné a získali štatút MAS (Miestna akčná skupina). Sú to: MAS Kopaničiarsky región, MAS Vršatec, MAS Naše Považie (najväčšia MAS v SR) a MAS Mikroregiónu Teplička (najmenšia MAS v SR). Každá získala na implementáciu nenávratný finančný príspevok vo výške 2,5 mil. Eur, spolu za TSK 10 mil. Eur. V programovom období 2014-2020 budú VSP predkladať cez Program rozvoja vidieka na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) stratégie rozvoja CLLD, ktoré MPRV SR vyhodnotí, vybrané schváli, poskytne finančnú podporu na ich implementáciu a daným VSP udelí štatút MAS.

Cieľom dotácií TSK je podporiť VSP na území kraja, aby sa zapojili do prípravy stratégií CLLD na predloženie MPRV SR. TSK v minulom období podporil verejno-súkromné partnerstvá sumou cca 18 tis. Eur ročne, v tohtoročnom rozpočte TSK je na účel podpory rozvoja vidieka v rámci prístupu LEADER/CLLD vyčlenených 25 000 Eur. Tieto finančné prostriedky budú cez VZN prerozdelené VSP na projekty zamerané na aktiváciu územia pre prípravu stratégie CLLD pre územie v pôsobnosti oprávnených žiadateľov pre obdobie 2014 - 2020 v rámci prístupu LEADER/CLLD (najmä náklady na prieskum súčasného stavu územia, stretnutia za účelom spolupráce, nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu)

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu v rámci platného VZN TSK sú VSP bez štatútu miestna akčná skupina (MAS) získaným cez Program rozvoja vidieka SR, založené na prístupe LEADER/CLLD, ktoré majú právnu formu občianske združenie. VSP musí mať právnu formu občianskeho združenia s takým zastúpením členov, ako je uvedené v princípoch LEADER.

Diskusia k článku