Záznam z decembrového zastupiteľstva

22. 12. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Schválili najdôležitejší zákon mesta Trenčín – rozpočet na rok 2017. Ten je vyrovnaný a o vyše 10 miliónov eur vyšší ako rozpočet na rok 2016. Jeho výška dosahuje viac ako 45,85 milióna eur.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z očakávaných príjmov v roku 2017 a dostupných prognóz týkajúcich sa príjmov od štátu. Výdavková časť zohľadňuje priority mesta a rozpočtuje aj strategické investície tohto volebného obdobia, a to rekonštrukciu Mierového námestia v predpokladanej výške 3,12 milióna eur a kúpu 48 nájomných bytov v objeme vyše 2,3 milióna eur.

Základnou filozofiou pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 je skutočnosť, aby celkový dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 2014 aj napriek predpokladaným veľkým investíciám v roku 2017, ktoré budú financované z úverových zdrojov a zo zdrojov ŠFRB.

"Je dôležité, že v budúcom roku budeme investovať minimálne 11 miliónov eur do mesta. Zvyšujeme peniaze na vzdelávanie a sociálne služby, na čo pôjde až 51 % rozpočtu. Výdavky na čistotu mesta, vrátane kosenia, odburinenia a starostlivosti o verejnú zeleň budú o 400 tisíc eur vyššie," povedal po prijatí rozpočtu primátor Trenčína Richard Rybníček. Ponúkame vám videozáznam z celého rokovania.

Prvá časť:

Bod programu (čas)
1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:16:05  Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 10. 2016
3. 00:17:46  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
4. 00:24:34  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
5. 00:38:47  Majetkové prevody
6. 01:22:23  Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 – 2019


Druhá časť

7. 00:00:00  Návrh VZN mesta Trenčín č.17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. 00:12:55  Návrh VZN mesta Trenčín č. 16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín

9. 00:16:05  Návrh VZN č.12/2016 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

10. 00:18:45 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. polrok 2017

11. 00:21:35 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 ku Zmluve o spolupráci č. 15/2013/0220/PO medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

12. 00:25:55 Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín

13. 00:35:25 Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Trenčín“

14. 00:37:06 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií.

15. 00:40:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Cyklistické prepojenie centrum sídlisko Juh II. etapa“

16. 00:42:01 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku (zákazky) na vodorovné a zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia

17. 00:42:53 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín“

18. 00:46:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru, týkajúcu sa dodania pracovnej výstroje pre MsP, osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného oblečenia a pracovnej obuvi pre aktivačných pracovníkov

19. 00:47:00 Návrh na vystúpenie Mesta Trenčín zo Združenia pre rozvoj Považia

20. 00:48:04 Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2017

21. 00:56:37 Návrh na schválenie späťvzatia žiadosti o poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, na schválenie opakovaného podania žiadostí za účelom zabezpečenia financovania kúpy 48 nájomných bytov a na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej so spoločnosťou SOLUM, spol. s r.o.

22. 01:08:08 Interpelácie poslancov

23. 01:09:39 Rôzne

Diskusia k článku