Ostrá diskusia na tému rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne

24. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Na včerajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva najviac rezonovala téma schvaľovania návrhu na rekonštrukciu futalového štadióna v Trenčíne. Hlasovaniu o tomto návrhu však predchádzalo schválenie Návrhu na prenájom Športovej haly pre Športový klub1.FCB Trenčín, o.z. Ten poslanci schválili za týchto podmienok: nájom schválili na obdobie trvajúce 15 rokov, počas ktorých sa mesto Trenčín zaväzuje investovať do podpory športu a mládeže sumou v rozmedzí min. 125 000 eur až 159 950 eur. Investor sa taktiež zaväzuje investovať do športovej haly v priebehu 15 rokov sumu 250 000 eur. Tento návrh poslanci schválili. Podporu mu okrem iných slovne vyjadrili predovšetkým poslanci Beníček, Vaňo, Paška a Kanaba. Posanec Babič vyjadril do istej miery nesúhlas, a to kvôli končiacemu volebnému obdobiu poslancov. Tí by podľa neho už nemali rozhodovať v takomto časovom horizonte a rozhodnute by mali prenechať svojim nástupcom. Primátor Rybníček však oponoval, že táto téma je predmetom diskusie už veľmi dlhú dobu. Poslanci tak tento návrh nakoniec schválili.

Hneď po tejto diskusii v programe nasledoval bod č. 7, týkajúci sa rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne. Poslanci však tentoraz hlasovali negatívne. Neodsúhlasením tohto bodu tak odmietli odsúhlasiť aj zmluvu o výpožičke, zmuvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a tiež zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa mala týkať samotnej výpožičky a nájomnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. Podľa nej malo mesto po dobu 10 rokov inestovať do nájmu pre mládež 200 000 eur ročne. Futbalový klub AS Trenčín mal zasa v priebehu 5 rokov spolu so štátnou dotáciou vo výške 2,4 milióna eur investovať do rekonštrukcie futbalového štadióna až 6,3 milióna eur. Podmienkou bolo, aby poslanci schválili výpožičku týchto pozemkov. Nestalo sa tak.

Primátor mesta označil neschválenie tejto rekonštrukcie ako nešťastné marenie investície a poslanec Kanaba ako politický ťah poslaneckého klubu strany SMER-SD. Väčšina poslancov však argumentovala nedostatkom času na preštudovanie príslušnej zmluvy a osobným zainteresovaním primátora mesta. Poslanec Vaňo celú situáciu dokonca označil zo strany primátora za manažérsky nezvládnutú. Aký je váš názor na tento konflikt v poslaneckých laviciach?

Diskusia k článku