MsZ v Trenčíne 23.9.2014

30. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstvav utorok, 23. septembra 2014, sa prerokovalo viacero dôležitých tém, hoci najviac rezonovala kauza okolo rekonštrukcie futbalového štadióna či zrušenie zákazu pitia alkoholu na verejnosti. Vytvorte si objektívny názor pred komunálnymi voľbami a pozrite si celý záznam zasadnutia, ktoré bolo aj o týchto témach:

V úvode zasadnutia podal poslanec Kubečka správu, týkajúcu sa Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2014. V nej uviedol, že najväčšie príjmy mesta tvorili príjmy z podielových daní. Dodal tiež, že mestu sa podarilo znížiť dlh na 54,86% a do konca roka sa predpokladá jeho zníženie až na 52%. Poslanec Kubečka to označil za jeden z najväčších úspechov nášho mesta.

V bode č. 3 primátor mesta informoval o základných finančných ukazovateľoch mesta a uviedol, že finančná situácia je stabilizovaná. V bode č. 4 poslanec Kubečka pokračoval informáciou o rozpočtových opatreniach mesta.

Zasadanie pokračovalo bodom č. 5: majetkovými prevodmi. V rámci tohto bodu podal poslanec Kubečka pozmeňujúci návrh. Ten sa týkal doby prenájmu bytov pre vysokoškolských pedagógov. Pozmeňujúci návrh bol schválený a doba prenájmu bytov sa tak od 1.1.2015 mení z 1 roka na 3 roky za účelom stabilizácie vysokoškolských pedagógov v meste Trenčín.

Pokračovalo sa hlasovaním o Návrhu na prenájom Športovej haly pre Športový klub1.FCB Trenčín, o.z. Ten poslanci schválili za týchto podmienok: nájom schválili na obdobie trvajúce 15 rokov, počas ktorých sa mesto Trenčín zaväzuje investovať do podpory športu a mládeže sumou v rozmedzí min. 125 000 eur až 159 950 eur. Investor sa taktiež zaväzuje investovať do športovej haly v priebehu 15 rokov sumu 250 000 eur. Tento návrh poslanci schválili. Podporu mu okrem iných slovne vyjadrili predovšetkým poslanci Beníček, Vaňo, Paška a Kanaba. Posanec Babič vyjadril do istej miery nesúhlas, a to kvôli končiacemu volebnému obdobiu poslancov. Tí by podľa neho už nemali rozhodovať v takomto časovom horizonte a rozhodnute by mali prenechať svojim nástupcom. Primátor Rybníček však oponoval, že táto téma je predmetom diskusie už veľmi dlhú dobu. Poslanci tak tento návrh nakoniec schválili.

Hneď po tejto diskusii v programe nasledoval bod č. 7, týkajúci sa rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne. Poslanci však tentoraz hlasovali negatívne. Neodsúhlasením tohto bodu tak odmietli odsúhlasiť aj zmluvu o výpožičke, zmuvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a tiež zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa mala týkať samotnej výpožičky a nájomnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. Podľa nej malo mesto po dobu 10 rokov inestovať do nájmu pre mládež 200 000 eur ročne. Futbalový klub AS Trenčín mal zasa v priebehu 5 rokov spolu so štátnou dotáciou vo výške 2,4 milióna eur investovať do rekonštrukcie futbalového štadióna až 6,3 milióna eur. Podmienkou bolo, aby poslanci schválili výpožičku týchto pozemkov. Nestalo sa tak.

Primátor mesta označil neschválenie tejto rekonštrukcie ako nešťastné marenie investície a poslanec Kanaba ako politický ťah poslaneckého klubu strany SMER-SD. Väčšina poslancov však argumentovala nedostatkom času na preštudovanie príslušnej zmluvy a osobným zainteresovaním primátora mesta. Poslanec Vaňo celú situáciu dokonca označil zo strany primátora za manažérsky nezvládnutú.

Asi po 2 hodinách rokovania sa pokračovalo správou o kontrolnej činnosti Útvaru hlavního kontrolóra mesta Trenčín pod bodom č. 9 a správou o plnení uznesení Mestského zastupitelstva a Mestskej rady v Trenčíne pod bodom č. 10.

Následne poslanci prešli k bodu č. 11 o verejnom obstarávaní – podlimitnej zákazke na poskytnutie elektronických komunikačních služieb. V tomto bode sa poslanec Lifka s primátorom mesta názorovo nezhodli na tom, či schvaľovanie podobných zákazok patrí do kompetencií MsZ alebo len do rúk primátora. Kým primátor zastával prvú alternativu, poslanec Lifka bol za druhú možnosť.

Bod č. 12, týkajúci sa VZN o parkovaní, poslanci neschválili. Kvôli viacerým pripomienkam a nedostatkom bude pravdepodobne predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva.

Bodom č. 13 sa pokračovalo v rokovaní o VZN mesta Trenčín o taxislužbách. K tomuto bodu sa vyjadril poslanec Lifka nasledovne: považoval za neodpostatnené vyhlasovať elektronické aukcie na takéto malé zákazky. Navrhol tiež stanoviť minimálnu cenu za parkovacie miesta pre taxislužby a zároveň navrol skrátiť dobu spracovania týchto žiadostí z pôvodných 6 a 2 mesiace. S týmito pozmeňujúcimi návrhmi bol pod č. 13 schválený.

Pár minút po 13. hodine zastupiteľstvo pokračovalo rokovaním o odpustení pohľadávky mesta Trenčín vo výške 5016,17 eur pod bodom č. 14. Tento bod bol zastupiteľstvom schválený.

Plynulo sa prešlo k bodu č. 15: prerokovaniu upozornenia prokurátora, návrhu novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín a novelizácii Štatútu mesta Trenčín. Tento bod poslanci taktiež schválili.

Bodom č. 16 sa zastupiteľstvo postupne dostávalo k svojmu koncu. Poslanci vzali na vedomie prostest prokurátora voči nedávno schválenému VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na veřejných priestranstvách. V dnešných dňoch už práve kvôli protestu prokurátora toto VZN nie je platné.

Zastupiteľstvo bolo ukončené interpeláciami poslancov a veľmi ostrou konfrontáciou názorov ohľadom neschválenia rekonštrukcie futbalového štadióna.

Diskusia k článku