MsZ v Trenčíne 2.11.2016

09. 11. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 2.11.2016

Bod (čas):

1. Otvorenie a program
2. 00:09:36 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2016
3. 00:12:58 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
4. 00:31:42 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 00:39:39 Majetkové prevody
6. 01:02:00 Prerokovanie  protestu prokurátora proti VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách a  návrh  VZN č. 15/2016,  ktorým  sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách
7. 01:05:22 Návrh  VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín
8. 01:29:09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. 01:45:25 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na prenájom multifunkčných zariadení  a tlačiarní a s tým súvisiace služby  „Prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní“
10. 01:47:14 Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 686 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol schválený   zámer   vyhlásiť   verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ – (Školské zariadenia mesta Trenčín)
11. 01:49:08 Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 687 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol  schválený   zámer   vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ – (Školské zariadenia mesta Trenčín)
12. 01:50:16 Návrh  na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 695 zo dňa 28.09.2016, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku   na  dodanie tovarov  „Dodávka zemného plynu“  - ( ZŠ Na dolinách 27, Trenčín )
13. 02:14:26 Interpelácie poslancov
14. 02:15:42 Rôzne

Diskusia k článku