MsZ v Trenčíne 13.6.2013

18. 06. 2013 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 13.6.2013

Bod /časový kód/:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Potvrdenie uznesenia MsZ č. 832 zo dňa 10.05.2013 /00:25:50/
3. Zásady odmeňovania poslancov /00:45:00/
4. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 829 zo dňa 18.4.2013 - TVK /01:45:30/
5. Vystúpenie pána Fialu a Mičiaka /01:49:00/
6. Usmernenie zástupcov mesta v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta /02:16:30/


 

7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na II.polrok 2013 /00:05:25/
9. Návrh VZN č. 5/2013 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín /00:07:37/
10. Majetkové prevody /00:16:25/
11. Návrh VZN č. 6/2013 o verejných kultúrnych, telovýchovných podujatiach /01:06:30/
12. Správa o činnosti ZPOZ za rok 2012 /01:08:45/
13. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ SR /01:11:40/
14. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2012 /01:12:40/
15. Návrh na prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne /02:01:40/
16. Návrh na Zmenu programového rozpočtu /02:07:57/
17. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta /02:32:00/
18. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2013 /02:33:37/
19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - parkoviská /02:38:20/
20. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a ŽSR  /02:46:25/
21. Návrh na schválenie realizácie projektu "Elektronizácia služieb Mesta Trenčín OPIS /02:55:50/
22. Návrh VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode a prevádzkach /03:00:20/
23. Návrh dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine MHSL /03:05:25/
24. Návrh na schválenie zámeru VO - dodávka zemného plynu /03:06:30/
25. Návrh na schválenie zámeru VO - elektrická energia /03:07:40/
26. Návrh na schválenie zámeru VO - poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku /03:08:37/
27. Návrh na schválenie zámeru VO - Urbanistický model centrálnej mestskej zóny /03:09:37/
28. Návrh na schválenie zámeru VO - dopravný prieskum /03:14:35/
29. Návrh na schválenie zámeru VO - vybudovanie kotolne - ZŠ Na dolinách /03:21:15/
30. Interpelácie /03:23:55/
31. Rôzne /03:32:15/

Diskusia k článku