Mimoriadne MsZ v Trenčíne 14.11.2013

19. 11. 2013 Mestské zastupiteľstvo

Bod:
1.Otvorenie a schválenie programu
2.Novela rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne 0:20:10
3.Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 923 zo dňa 19.09.2013 v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 0:45:20
4.Novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín 0:48:43
5.Návrh na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti TVK a.s. 1:02:21

prestávka
Bod:
5.Návrh na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti TVK a.s.
6.Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 0:04:48
7.Návrh VZN 13/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2006 zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín 0:12:34
8.Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov, návrh VZN č. 11/2013, ktorým sa ruší VZN č.9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín a Návrh VZN č.11/2013 ktorým sa ruší VZN 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov a návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 0:20:33
9.Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčína návrh VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín 28:26:16
10.Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 0:36:26
11.Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.09.2013 1:08:22
12.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013, o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 1:15:23
13.Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne 1:42:54
14.Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja informačných systémov Mesta Trenčín 1:47:00
15.Správa poslanca mestského zastupiteľstva primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva v Trenčíne 1:49:23
16.Záver

Diskusia k článku