Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 30.3.2016

07. 04. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 30.3.2016:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:05:46 Informácia o  základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 29.02.2016
3. 00:09:40 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 
4. 00:34:39 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 00:36:26 Návrh na zriadenie dočasnej  komisie MsZ v Trenčíne „Cyklokomisia“
6. 00:50:13 Majetkové prevody
7.02:56:46 Návrh VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. 03:25:20 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej  školy, Stromová č. 1, Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016
9. 03:29:18 Interpelácie
10. 03:34:56 Rôzne

Záver

Diskusia k článku