Záznam MsZ v Trenčíne 17.2.2016

22. 02. 2016 Mestské zastupiteľstvo

1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:06:48:11 Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2015
3. 00:10:10:00 Správa o  kontrolnej  činnosti  Útvaru  hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín za 2. polrok 2015
4. 00:21:13:19 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2015
5. 00:24:14:11 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
6. 00:42:52:05 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
7. 00:47:28:03 Majetkové prevody 
8. 02:03:42:10 Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného  plánu mesta Trenčín
9. 02:20:56:08 Návrh na schválenie dodatku č.1 ku zmluve o spolupráci medzi mestom Trenčín a ŽSR a s tým súvisiacich náležitostí
10. 02:23:57:09 Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
11. 02:27:18:21 Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
12. 02:31:08:02 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku   na dodanie originálnych   a repasovaných tonerov pre  tlačiarne, multifunkčné zariadenia a   kopírovacie  stroje
13. 02:33:16:19 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky)   na dodanie tovaru, týkajúcu sa dodania pracovnej výstroje pre MsP,  osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného oblečenia a pracovnej obuvi pre aktivačných pracovníkov
14. 02:34:44:20 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na   poskytnutie služieb, týkajúcich sa  elektronizácie služieb Mesta Trenčín
15. 02:36:07:20 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru - výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva
16. 02:36:56:05 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií
17. 02:37:51 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku - vyčistenie hradného brala od drevín a krovín v pásme od hladomorne až po múzeum
18. 02:38:46 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Multifunkčné vozidlo na čistenie“
19. 02:39:37 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MŠ Opatovská - Rekonštrukcia okien, 1 pavilón“
20. 02:40:37 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MŠ Stromová - Rekonštrukcia strechy“
21. 02:41:37 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -   podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MŠ Šafárikova - Rekonštrukcia okien, sociálnych zariadení a strechy“
22. 02:42:30 Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Kubranská – Rekonštrukcia strechy spojovacej chodby + múr“
23. 02:43:23 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Na Dolinách - Prípojka vody a elektrickej energie“
24. 02:44:10 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Potočná - Sociálne zariadenia“
25. 02:45:01 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Veľkomoravská - Rekonštrukcia elektroinštalácie“
26. 02:45:50 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákaziek na uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb /dodanie tovarov potrebných pre  spustenie novej letnej plavárne do prevádzky 
27. 02:46:57 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ul. Opatovská - vybudovanie chodníka“
28. 02:47:54 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením“
29. 02:48:44 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia“
30. 02:49:36 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Miestna komunikácia ul. Šoltésovej- rozšírenie parkovania“
31. 02:50:24 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Nozdrkovský chodník“
32. 02:51:11 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova“
33. 02:52:01 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rozšírenie parkoviska Saratovská, cintorín“
34. 02:52:49 Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou MINT, s.r.o.
35. 02:56:21 Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne 
36. 02:58:16 Návrh na schválenie zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s.
37. 03:00:04 Interpelácie
38. 03:09:33 Rôzne
Záver

Diskusia k článku