MsZ v Trenčíne 4.8.2016

11. 08. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 4.8.2016

Bod (čas):

1. Otvorenie a program
2. 00:10:50 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
3. 00:55:15 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
4. 01:15:50 Návrh – na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na uskutočnenie stavebných prác - „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne “ a Návrh na schválenie poskytnutia daru – projektovej
dokumentácie – v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne 5. 02:04:55 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie automatov spočívajúcu v prenájme tovaru a poskytovaní súvisiacich služieb
6. 02:24:00 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie tovaru parkovacích rampových systémov a poskytovanie súvisiacich služieb
7. 02:25:00 Návrh na kúpu pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín Jahodová ulica
8. 02:33:55 Interpelácie
9. 02:51:00 Rôzne

Diskusia k článku